Europejski Fundusz Rolny

                                                 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca wobszary wiejskie”. Operacja mająca na celu: rozbudowę zakładu oraz zakup maszyn i urządzeń do rozbioru mięsa wieprzowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, wprowadzenie nowego procesu technologicznego, wytwarzanie nowych produktów wysokiej jakości, uzyskanie niskiego jednostkowego kosztu wytworzenia, wzrost zatrudnienia, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku.